Danh mục kỹ thuật

Danh mục kỹ thuật

Quý khách có thể tham khảo Danh mục kỹ thuật Bệnh viện An Sinh bên dưới:

 

1) 2429 DMKT theo quyết định số 4697/QĐ-BYT ngày 30/08/2016

 

 

2) 5444 DMKT phê duyệt bổ sung theo quyết định số: 6132/QĐ-BYT ngày 10/10/2018

 

3) DMKT PHÊ DUYỆT NĂM 2019