Danh mục kỹ thuật

Danh mục kỹ thuật

 

1. Danh mục kỹ thuật phê duyệt năm 2016

Quyết định số 4697/QĐ-BYT ngày 30/8/2016 (xem file tại đây)

Danh mục kỹ thuật phê duyệt theo QĐ số 4697/QĐ-BYT ngày 30/8/2016 (xem file tại đây)

 

2. Danh mục kỹ thuật phê duyệt năm 2018

Quyết định số 6132/QĐ-BYT ngày 10/10/2018 (xem file tại đây)

Danh mục kỹ thuật phê duyệt theo QĐ số 3132/QĐ-BYT ngày 10/10/2018 (xem file tại đây)

 

3. Danh mục kỹ thuật phê duyệt năm 2019

Quyết định số 1258/QĐ-BYT ngày 5/4/2019 (xem file tại đây)

Danh mục kỹ thuật phê duyệt theo QĐ số 1258/QĐ-BYT ngày 5/4/2019 (xem file tại đây)

 

4. Danh mục kỹ thuật phê duyệt năm 2021

Quyết định số 3927/ QĐ-BYT ngày 17/8/2021 (xem file tại đây)

Danh mục kỹ thuật phê duyệt theo QĐ số 3927/QĐ-BYT ngày 17/8/2021 (xem file tại đây)